S  T  A  T  U  T

 

ZVEZE DRUŠTEV VINOGRADNIKOV IN VINARJEV

S L O V E N I J E

 

 

 

 

 

 

Vsebina statuta:

 

 

 

1

UVODNE DOLOČBE

2

NAMEN IN CILJI DELOVANJA ZVEZE

3

DEJAVNOST IN NALOGE ZVEZE

4

POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJE ČLANSTVA

5

PRAVICE IN OBVEZNOSTI

6

NAČIN UPRAVLJANJA ZVEZE

7

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZVEZE

8

NAČIN ZAGOTAVLJA JAVNOSTI DELA ZVEZE

9

PRENEHANJE DELOVANJA ZVEZE

10

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

Na podlagi 4. člena Zakona o društvih (ZDru-1; Ur. l. RS, št. 61/06, 58/09, 39/11 in 64/11) in 1. točke 1. odstavka 16. člena statuta Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - VINIS, sprejetega dne 6. 3. 2009, je skupščina na svoji izredni volilni skupščini Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije – VINIS, dne 7. 4. 2016 sprejela spremembe in dopolnitve statuta, ki se v čistopisu glasi:

 

S T A T U T

ZVEZE DRUŠTEV VINOGRADNIKOV IN VINARJEV SLOVENIJE

 

 

1.  UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zveza) je prostovoljna, samostojna, nepridobitna, nepolitična, strokovna društvena organizacija, ki združuje društva vinogradnikov in vinarjev ter zveze društev vinogradnikov in vinarjev, ki se poklicno in ljubiteljsko ukvarjajo z vinogradniško proizvodnjo in predelavo grozdja v vino na območju Republike Slovenije.

 

2. člen

Ime Zveze je: ZVEZA DRUŠTEV VINOGRADNIKOV IN VINARJEV SLOVENIJE - VINIS.

Sedež Zveze: Gostinca 18, 3261 Lesično

 

Zveza je pravna oseba zasebnega prava.

 

Zveza ima svoj žig.

 

Žig je pravokotne oblike v velikosti 50 x 20 mm. Na levi strani je upodobljen znak Zveze v obliki 3 (treh) grozdnih jagod, ki predstavljajo 3 vinogradniške dežele; poševno stoječi kozarec z vinom, ki predstavlja žlahtnost, sonce, energijo, nad kozarcem oblak, ki predstavlja zrak in vodo. Na desni strani je izpisana kratica VINIS, izpod kratice pa je izpisano ime: ZVEZA DRUŠTEV VINOGRADNIKOV IN VINARJEV SLOVENIJE.

 

Zaščitni znak v smislu šestega odstavka tega člena je enak žigu, vendar manjši, t.j. v razmerju 1,00 : 0,50.

 

Zaščitni znak smejo uporabljati tudi društva, ki so članice Zveze, skupaj s svojim zaščitnim znakom na korespondenčnem papirju, pisemskih ovojih, na nalepkah (etiketah), na svojih vstekleničenih vinih in na drugi embalaži.

 

3. člen

Zveza odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

 

Za zakonito poslovanje Zveze odgovarja predsednik Zveze.

 

Za obveznosti Zveze odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem člani organov, ki so s svojimi sklepi povzročili obveznosti do tretjih, ki jih ni bilo mogoče poravnati in so ob sprejemanju sklepov za to vedeli.

2.  NAMEN IN CILJI DELOVANJA ZVEZE

 

4. člen

Namen delovanja Zveze je, da kot najvišja oblika povezovanja društev vinogradnikov in vinarjev, ter zvez društev vinogradnikov in vinarjev uresničuje skupne in posebne interese članic na področju vinogradništva in kletarstva.

 

Namen delovanja Zveze je:

 • pomoč in svetovanje pri reševanju problemov članicam ter sodelovanje z državnimi organi na področju sprejemanja vinogradniške in vinarske zakonodaje v smislu zagotavljanja uresničevanja interesov Zveze in njenih članic

 • organiziranje in izvajanje posvetovanj, seminarjev in predavanj s področja vinogradništva in vinarstva

 • izdajanje strokovnih revij in drugih publikacij s področja vinogradništva in vinarstva

 • vzpodbujanje in organiziranje takšnih nalog in aktivnosti, ki bodo prispevale k razvoju in napredku ter prodaji proizvodov in storitev s področja vinogradništva in vinarstva

 • samostojno (ali v sodelovanju z drugimi strokovnimi organizacijami) organiziranje kongresov, simpozijev, posvetovanj in drugih oblik izmenjavanja in predstavljanja strokovnih spoznanj in dosežkov na področju vinogradništva in vinarstva ter njihovega uvajanja v prakso, pa tudi predstavljanja rešitev in izkušenj na področju organiziranosti vinogradniške in vinarske stroke.

 

5. člen

Cilji delovanja Zveze:

 • organizirati pripravo in izdajo enotne strokovne literature in za člane društev pripravljati enotne programe za strokovno usposabljanje vinogradnikov in kletarjev, upoštevajoč specifičnosti posameznih vinogradniških območij

 

 • dajati predloge ali pobude za uvajanje, razmnoževanje in vlaganje v obnovo, strokovno preučitev preizkušenih matičnih ter drugih materialov, ki bodo ustrezali optimalnim proizvodnim in kakovostnim dosežkom, glede na sedanje, zlasti pa prihodnje povpraševanje domačega in tujega trga grozdja, vina ali drugih proizvodov iz grozdja

 

 • dajanje pobud oz. predlogov za izdelavo tehnično ustrezne in ekonomsko upravičene vinogradniške ter kletarske mehanizacije

 

 • dajanje pobud in predlogov strokovnim institucijam ter proizvajalcem umetnih gnojil ter zaščitnih sredstev s posebnim poudarkom na ekološke vplive v okolju, za življenje ljudi, rastlin in živali ter hitrejše prilagajanje teh sredstev za potrebno, zlasti pa učinkovitejšo zaščito vinogradniških nasadov pred rastlinskimi in drugimi boleznimi

 

 • sprotno raziskovanje in proučevanje gibanja ter zanesljivosti proizvodnje in možnosti nabave reprodukcijskega materiala in zaščitnih sredstev, proizvodnje in prodaje grozdja in vina ter drugih proizvodov iz grozdja in s svojimi strokovno utemeljenimi predlogi z vplivanjem na oblikovanje nakupnih in prodajnih cen

 

 • aktivno sodelovanje s pristojnimi državnimi ter drugimi organi pri pripravi predpisov s področja vinogradništva in kletarstva, zlasti še pri predpisovanju pogojev za proizvodnjo ter predelavo grozdja, nego, uporabi embalaže, reklamiranju in transportiranju vina

 

 • sodelovanje pri pripravi davčnih ter morebitnih drugih obveznostih pri opravljanju prometa (prodaji in nakupu) z grozdjem, vinom in drugimi proizvodi, pridelanimi iz grozdja, zaščite domače proizvodnje oz. domačih proizvajalcev pred zunanjimi tujimi pritiski na domače tržišče in izvajala druge, s tem povezane naloge

 

 • aktivno posredno in neposredno sodelovanje s pristojnimi državnimi in drugimi organi, zlasti pa še z bančnimi ter sorodnimi institucijami, zadružnimi organizacijami in združenji pri pripravi programov in pogojev za obnovo vinogradov, pogojev za dodeljevanje potrebnih denarnih posojil ali subvencij oz. nepovratnih denarnih sredstev za obnove in investicijska vzdrževanja nasadov, gradnjo in vzdrževanje obdelovalnih cest in poti, cestne in druge infrastrukture za razvoj kmečkega turizma (vinskih cest) in podobno

 

 • posredno in neposredno sodelovanje s pristojnimi organi kmetijske zbornice in drugimi ustreznimi zbornicami ter združenji

 

 • posredno in neposredno sodelovanje s pristojnimi državnimi in drugimi organi, zlasti za področje kmetijstva oziroma vinogradništva pri kadrovanju ustreznih strokovnjakov za pripravljanje strokovno tehničnih predpisov (osnutkov - predlogov) za zakonodajna telesa in njihove organe (komisije, odbore, svete...)

 

 • opravljanje drugih nalog na tistih interesnih področjih, za katere bodo društva - članice Zveze ugotovile, da so potrebne ali koristne za učinkovitejše uveljavljanje in delovanje društev - članic Zveze, če bo tako dogovorjeno in odločeno s sklepi organov Zveze ali morebitnimi drugimi predpisi

 

 • organiziranje promocije vina doma in v tujini

 

 • spodbujanje članic, da se udeležujejo društvenih, območnih, državnih in mednarodnih ocenjevanj

 

 • organiziranje skupnih predstavitev na sejmih doma in v tujini ter nudenje ustreznih pomoči društvom

 • pomoč pri sklepanju pogodb z domačimi in tujimi organizacijami o prodaji vina svojih članic doma in v tujini

 

 • skrb in pomoč pri promociji vina in uspešnejšem trženju z izdajo ustreznih katalogov in  vključevanjem v predstavitev in ponudbo vina preko medijev in interneta

 

 

 

 

 

 

 

3.  DEJAVNOST IN NALOGE ZVEZE

 

6. člen

Zveza v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje naloge in obveznosti:

 

 • organizira strokovna izobraževanja v obliki seminarjev, tečajev, ekskurzij, ogledov s področja vinogradništva in kletarstva v domovini in tujini za člane in članice

 • povezuje članice Zveze ter nudi pomoč in svetovanje pri reševanju problemov članic

 • organizira pripravo in izdajo strokovne literature in revije ter druge publikacije s področja vinogradništva in vinarstva za članice

 • organizira promocije vina doma in v tujini ter predstavitve na sejmih

 • posreduje strokovna mnenja upravnim organom, pravnim osebam in ostalim iz pristojnosti, ki jih ima po veljavnih predpisih

 • podeljuje priznanja

 • pripravlja in izdaja strokovne literature in izdaja publikacije, biltene in informacije s področja vinogradništva in kletarstva za člane in članice

 • nudi strokovno tehnično pomoč članicam Zveze

 

7. člen

Zveza opravlja tudi naslednje pridobitve dejavnosti:

 

G 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

J 58.190 Drugo založništvo

M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

N 79.900 Organizacija prireditev, izleti

N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj

S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

 

Pridobitne dejavnosti opravlja Zveza pod pogoji, ki jih za opravljanje teh dejavnosti dovoljuje Zakon o društvih in podzakonski predpisi. Te dejavnosti opravlja Zveza le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

 

4. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJE ČLANSTVA

 

8. člen

Članstvo v Zvezi je prostovoljno.

 

Redni člani Zveze so društva vinogradnikov in vinarjev ter zveze društev vinogradnikov in vinarjev, ki so registrirana kot društva na območju Republike Slovenije.

 

Za sprejem v članstvo Zveze se vloži pisna zahteva za sprejem pristopno izjavo in dokazili, ki potrjujejo registracijo društva in zveze ter njeno dejavnost.

 

O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor Zveze najkasneje v roku 90 dni od prejema pisne zahteve.

 

9. člen

Častni član Zveze je lahko posameznik na podlagi vrhunskih dosežkov pri strokovnem delovanju Zveze ali izrednih zaslug pri organiziranju in delovanju Zveze kot društvene organizacije.

 

Častni član se lahko vabi na zasedanja zbora članov in strokovnih srečanj Zveze, nima pa pravice odločanja.

 

Častno članstvo podeli zbor članov na predlog upravnega odbora.

 

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI

 

10. člen

Pravice članic so:

 • voliti delegate in biti prek delegatov izvoljeni v organe Zveze

 • prek delegatov odločajo in usmerjajo delo organov Zveze

 • dejavno sodelujejo v dejavnostih, ki se organizirajo v okviru Zveze in njenih organov

 • sproti seznanjeni s programom in poslovanjem Zveze

 • uporabljati skupne dosežke delovanja Zveze

 

Obveznosti in dolžnosti članic so:

 • uresničevati sprejete odločitve ter naloge v okviru Zveze

 • izpolnjevati sklepe in smernice Zveze v skladu s statutom in programom dela

 • izpolnjevati svoje materialne obveznosti do Zveze v skladu s pravili Zveze in njenimi sklepi ter pogodbami

 • tekoče obveščati Zvezo o stanju članstva

 • redno plačevati članarino Zvezi

 • spoštovati statut in druge akte Zveze

 

11. člen

Društvo in zveza preneha biti član Zveze VINIS kadar ji pismeno sporoči, da izstopa iz Zveze VINIS. Sporočilo Zvezi pošlje društvo in zveza s sklepom najvišjega organa društva oz. zveze. Član praviloma lahko izstopi iz Zveze konec koledarskega leta.

 

Društvo in zveza tudi preneha biti član Zveze VINIS, če je izbrisano iz registra društev ali če pristojni organ prepove njegovo delo.

 

Zveza lahko izbriše iz članstva članice, ki ne poravnajo obveznosti iz Zveze več kot dve leti.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. NAČIN UPRAVLJANJA ZVEZE

 

12. člen

Organi zveze so:

 

1. Zbor članov

2. Upravni odbor

3. Nadzorni odbor

4. Častno razsodišče

 

Mandat upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča traja štiri leta.

 

1. Zbor članov

 

13. člen

 

Zbor članov je najvišji organ Zveze. Sestavljajo ga delegati društev in zvez članov Zveze VINIS. Vsak član imenuje po enega delegata. Vsak delegat ima en glas.

 

14. člen

 

Zbor članov sklicuje predsednik Zveze.

 

Predsednik Zveze mora sklicati zbor, če to zahteva najmanj tretjina članov, upravni odbor ali nadzorni odbor.

 

Zahteva za sklic mora biti utemeljena in obrazložena. Predlog dnevnega reda zbora članov iz prejšnjega odstavka mora biti predsedniku predložen najmanj mesec dni pred dnevom, ko naj bi bil zbor.

 

Če v roku enega meseca po prejemu zahteve predsednik ne skliče zbora ga skliče predlagatelj sam. Zbor sklepa le o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

 

Zbor članov je sklepčen če je navzoča več kot polovica članov.

 

Sklepe sprejema Zveza z večino glasov navzočih delegatov.

 

Kadar se sklepa o spremembi statuta zveze je sklep sprejet, če sta zanj glasovali dve tretjini navzočih.

 

Na zbor Zveze lahko predsednik povabi vse tiste predstavnike in zastopnike fizičnih in pravnih oseb ter združenj, ki so interesno posredno ali neposredno povezani z vlogo in delovanjem Zveze.

 

 

 

 

 

15. člen

Predsednik mora sklicati zbor Zveze s pisnimi vabili ter z navedenim dnevnim redom. K dnevnemu redu priloži gradivo (osnutke, predloge), ki bo predmet obravnavanja in odločanja na zboru.

 

Pisna vabila morajo člani Zveze prejeti vsaj 7 dni pred zasedanjem zbora, z namenom, da imajo realne možnosti sklicevanja svojih organov društva, posvetovanja in priprave svojih pobud ter predlogov, ki so povezani z interesi društva – članom Zveze.

 

16. člen

Zbor članov:

 

 1. obravnava in sprejema predloge statuta Zveze ter vse njegove spremembe in dopolnitve

 2. voli in razrešuje predsednika zveze, podpredsednika, člane upravnega odbora, nadzorni odbor in častno razsodišče Zveze

 3. določa politiko in usmeritve za delovanje Zveze ter sprejema razvojne načrte Zveze

 4. sprejema letne in večletne razvojne smernice in načrte ter druge izvedbene akte skladno s sprejeto politiko in usmeritvami zbora članov

 5. na predlog upravnega odbora odloča o ustanovitvi ali soustanovitvi organizacije za opravljanje dejavnosti s področja delovanj Zveze, če se opravljanje takšne dejavnosti organizira kot dejavnost pravne osebe

 6. obravnava in odloča o vključitvi Zveze v interesne gospodarske zbornice in druge asociacije

 7. obravnava in sprejema finančne načrte Zveze ter sklepa o investicijah v Zvezi

 8. Obravnava in sprejema poročila o delu upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča

 9. obravnava vprašanja o možnih virih in načinih financiranja Zveze

 10. ustanavlja potrebne strokovne kolektivne organe Zveze za pripravljanje predlogov in zahtev Zveze državnim in drugim organom, na tistih interesnih področjih, za katere ugotovi, da je njeno sodelovanje ter uveljavljanje interesov potrebno ali koristno

 11. sklepa o članarini društev in zvez, ki jo prispevajo društva in zveze za delo Zveze VINIS

 12. obravnava in odloča o potrebnih zaposlitvah v Zvezi, sistemizaciji delovnih mest za izvajanje stalnih strokovnih ter tehnično - finančnih in administrativnih del

 13. obravnava in dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe častnega razsodišča, zlasti o sklepih o izključitvi članice oz. članic iz Zveze

 14. neposredno voli predsednika Zveze, ki je hkrati predsednik upravnega odbora in podpredsednika Zveze in odloča o njunih razrešitvah

 15. obravnava in odloča o predlogih društev in zvez

 16. daje predloge in pobude za organiziranost ter delo organov in službe Zveze

 17. obravnava in odloča o prenehanju Zveze ter v takem primeru o razpolaganju oz. razdelitvi premoženja Zveze

 18. obravnava in odloča o oblikah ter načinih informiranja društev in zvez

 19. dokončno odloča o vseh drugih pomembnih zadevah, zlasti tistih, ki po določilih pogodbe o ustanovitvi Zveze, določilih tega statuta in drugih aktov Zveze, niso v izrecni pristojnosti drugih organov Zveze

 20. imenuje častne člane oz. častnega predsednika Zveze

 21. daje UO pooblastila za sprejemanje skepov

 

Zbor članov mora predsednik sklicati najmanj enkrat letno, in sicer pred predajo letnega poročila za preteklo leto zunanjim uporabnikom.

 

Pri pripravi kandidacijske liste za člane UO mora zbor upoštevati načelo številčno enakopravnega zastopanje posameznih vinogradniških območij.

 

2. Upravni odbor

 

17. člen

Upravni odbor usmerja in usklajuje delovanje Zveze, ko zbor članov ne zaseda.

 

Upravni odbor sestavljajo: predsednik Zveze, ki vodi delo in seje upravnega odbora ter 10 članov, ki jih izvoli zbor članov.

 

Predsednik Zveze sklicuje upravni odbor po potrebi na pobudo članov upravnega odbora ali nadzornega odbora.

 

Upravni odbor sklepa veljavno če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov članov. Glasovanje je praviloma javno, razen če upravni odbor pred posamezno odločitvijo ne sklene drugače.

 

Upravni odbor izmed svojih članov tajnika Zveze, ki skrbi za administrativno tehnične posle.

 

Podpredsednik opravlja vsa dela predsednika v času odsotnosti predsednika ter druga dela po pooblastilu predsednika.

 

18. člen

Predsednik ali podpredsednik sklicuje seje upravnega odbora Zveze s pisnimi vabili, telefonsko ali po mailu. Seje se lahko sklicujejo tudi dopisno.

 

Seje upravnega odbora so lahko sklicane na sedežu ali izven sedeža Zveze.

 

V nujnih primerih sme predsednik oz. podpredsednik sklicati tudi izredno sejo.

 

Vabila morajo določati nedvoumno vsebino dnevnega reda, priloži pa se lahko tudi gradivo.

 

Vabila morajo biti odposlana tako, da jih bodo člani upravnega odbora prejeli vsaj 3 dni pred sejo če ne gre za telefonsko sklicano sejo.

 

Izredno sejo upravnega odbora sme predsednik sklicati le, če to narekujejo opravičeni razlogi in okoliščine, zlasti pa izredni dogodki oz. zadeve, ki narekujejo neodložljivo in neposredno obravnavo (izmenjavo mnenj) ter odločanje; sovpadajo pa v obdobja med dvema rednima sejama.

 

Na izredni seji upravni odbor obravnava in odloča praviloma samo o zadevah, ki so narekovale sklic izredne seje.

 

 

 

19. člen

Predsednik upravnega odbora sme zaradi ekonomičnosti in v zadevah, ki narekujejo hitre rešitve, ni pa potrebna ustna izmenjava mnenj za odločanje, sklicati tudi korespondenčno sejo (dopisno sejo).

 

Za korespondenčno sejo pripravi predsednik pisno obvestilo s kratko, vendar nedvoumno obrazloženo zadevo, ki tako sejo narekuje.

 

Pod vsebino pa vstavi stavka, oz. predlog, kako naj člani upravnega odbora glasujejo.

 

a) glasujem “za” predlagano rešitev

b) glasujem “proti” predlagani rešitvi

 

Člani upravnega odbora morajo svoje pisno glasovanje na izvirniku brez odlašanja vrniti po pošti priporočeno s povratnico.

 

20. člen

Upravni odbor ima zlasti sledeče naloge in pristojnosti:

 

 1. pripravlja osnutke in predloge sprememb ali dopolnitev statuta Zveze VINIS za sprejem na zboru Zveze

 2. pripravlja in sprejema akte Zveze (Pravilnik o finančno materialnem poslovanju, pogodbe, razen prodaje in nakupa nepremičnin in druge potrebne akte za delovanje Zveze)

 3. imenuje tajnika Zveze

 4. odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih

 5. pripravlja predloge za letne, srednjeročne in dolgoročne programe dela ter finančne načrte Zveze in predloge za višino ter načine plačevanja obveznosti (članarine) članic Zveze

 6. sprejema in določa cene proizvodov in storitev Zveze

 7. skrbi za zagotovitev virov financiranja, ki so potrebni za uresničitev sprejetih programov dela in finančnih načrtov ter s tem v Zvezi pripravlja pogodbe

 8. imenuje (in odloča o razrešitvi) morebitne svoje sekcije, skupine, komisije ali odbora za pripravljanje strokovnih občasnih ali stalnih nalog in odloča o plačevanju nagrad za njihovo delo

 9. skrbi za izvajanje sprejetih programov dela in finančnih načrtov Zveze ter za smotrno gospodarjenje s premoženjem Zveze

 10. imenuje inventurne komisije in sprejema ter potrjuje inventurni elaborat

 11. pripravlja in sprejme predlog letnega poročila o poslovanju Zveze za zbor Zveze, poročilo o izvedbi programov dela, finančnih načrtov in drugih, s sklepi zbora naloženih del in nalog

 12. pripravlja predloge za morebitne spremembe ali dopolnitve v organiziranosti in načinu dela ter vključevanja Zveze v interesne asociacije

 13. pripravlja predloge o strokovnih ogledih (ekskurzijah) za članice Zveze ali posamezne vinogradniške strokovnjake v okviru programov strokovnega usposabljanja posameznih vinogradnikov ali skupin, ki so članice Zveze, in skrbi oz. odloča o oblikah, načinu ter obsegu pokrivanja stroškov strokovnih ogledov (ekskurzij)

 14. odloča o nekaterih drugih zadevah, ki so sicer v pristojnosti zbora Zveze, če gre za neodložljive zadeve, vendar mora o takih svojih odločitvah in izvedbah seznaniti skupščino Zveze na njenem prvem zasedanju, ki sledi takim odločitvam (npr. spremembe programa dela ali finančnega načrta, odpoklici ali nadomestne volitve ipd.)

 15. predlaga zboru članov podelitev častnega članstva in drugih priznanj za uspešno, strokovno in društveno delo

 16. opravlja druga dela po pooblastilu zbora članov

 

 1. člen

Upravni odbor je za svoje delo neposredno odgovoren zboru članov.

 

Upravni odbor kot celota ali njegov posamezni član je lahko razrešen še pred potekom mandatne dobe, če so za tak ukrep upravičeni razlogi. (npr. hujša kršitev splošnih aktov Zveze, sklepov organov Zveze, določb statuta, kazniva ali drugačna dejanja, opustitve, ki pomenijo občutno premoženjsko škodo ali hudo omajan ugled Zveze).

 

Član, ki je izvoljen na zboru članov v upravni odbor Zveze, kot predstavnik članice Zveze lahko odstopi le na podlagi pisne zahteve, ki jo mora potrditi članica Zveze, ki ga je delegirala v upravni odbor.

 

V primeru odstopa ali izgube člana upravnega odbora članice Zveze la-ta poda nadomestni predlog, ki ga potrdi zbor članov.

 

Predsednik Zveze

 

 1. člen

Zvezo predstavlja, jo zastopa in zanjo podpisuje predsednik, po njegovem pooblastilu pa podpredsednik in tajnik Zveze.

 

Predsednika Zveze, ki je hkrati tudi predsednik upravnega odbora izvoli zbor članov za obdobje 4. let.

 

Predsednik Zveze je odgovoren za delovanje Zveze v skladu s tem statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

 

Predsednik Zveze, ki je tudi zakoniti zastopnik Zveze, odgovarja za delovanje in zakonitost poslovanja in je  odredbodajalec finančnega in materialnega poslovanja.

 

Predsednik Zveze lahko zadrži izvajanje sklepa zbora članov ali upravnega odbora, če oceni, da je sklep v nasprotju z Zakonom ali bi njegova izvršitev materialno oškodovala Zvezo. V tem primeru mora o zadržanju izvršitve sklepa in razlogih zanj nemudoma obvestiti delegate v zboru članov ter člane upravnega odbora. V primeru zadržanja sklepa zaradi povzročitve materialnega oškodovanja Zveze mora predsednik nemudoma sklicati zbor članov, ki o sklepu dokončno odloči.

 

 

 

 

 

 

Tajnik Zveze

 

23. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter razmerja med organi Zveze in njenimi člani skrbi tajnik Zveze.

 

Tajnika Zveze imenuje upravni odbor za obdobje 4. let. Tajnik Zveze je odgovoren za svoje delo upravnemu odboru.

 

3. Nadzorni odbor

 

24. člen

Predsednika in člane nadzornega odbora izvoli zbor članov. Nadzorni odbor šteje 3 člane.

 

Nadzorni odbor izmed članov izvoli predsednika.

 

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe z večino članov.

 

25. člen

Nadzorni odbor nadzoruje:

 • delo upravnega odbora

 • izvajanje tega statuta in drugih aktov, ki jih je sprejel zbor članov

 • finančno materialno poslovanje Zveze in vodenje poslovnih knjig

 • preudarnost in namenskost uporabljanja in porabljanja sredstev Zveze

 • izvajanje sklepov zbora Zveze in upravnega odbora

 • sestavo letnega poročila pred obravnavo na zboru članov Zveze

 • izvajanje politike usmeritev, smernic, načrtov in drugih sklepov zbora članov

 • pripombe in ugovore na finančno poslovanje ali sklepe zbora in upravnega odbora

 

Za uresničevanje svojih nalog nadzorni odbor sodeluje na sejah upravnega odbora ter najmanj enkrat letno oceni in pregleda poslovanje ter letno poročilo Zveze. O svojih ugotovitvah poda poročilo zboru Zveze.

 

Član nadzornega odbora ne more biti član upravnega odbora ali organov na seji zbora članov.

 

Član nadzornega odbora lahko sodeluje na sejah upravnega odbora in zboru članov ne more pa odločati o sprejetih sklepih.

 

4. Častno razsodišče

 

26. člen

Častno razsodišče šteje 3 člane, ki jih izvoli zbor članov. Častno razsodišče izmed svojih članov izvoli predsednika.

 

Sklep je sprejet če zanj glasujeta vsaj dva člana.

 

Častno razsodišče vodi disciplinski postopek ugotavljanja kršitev posameznih članov in lahko izreka naslednje kazni:

 • opomin

 • javni opomin

 • izključitev

 

Za kršitev iz prejšnjega odstavka se šteje nespoštovanje tega statuta in aktov Zveze ter predpisov in dejanj, ki utegnejo prizadeti ugled Zveze.

 

Zoper sklep častnega razsodišča se članica Zveze lahko pritoži zboru članov, ki o zadevi dokončno odloči.

 

 

7. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZVEZE

 

27. člen

Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti razpolaga s celotnim premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je v lasti Zveze.

 

Premoženje Zveze sestavljajo:

 • denarna in druga sredstva, ki jih Zveza pridobi s članarino

 • darila in volila

 • prispevki donatorjev

 • pridobitev javnih sredstev

 • materialne pravice

 • nepremične in premične stvari

 

Materialna podlaga za izvajanje dejavnosti zveze so:

 • prihodki iz članarin in prostovoljni prispevki

 • prihodki, ki izvirajo iz dejavnosti ali iz premoženja ter iz naslova materialnih pravic

 • dotacije in donacije ter

 • drugi prihodki

 

Zveza vodi poslovne knjige v skladu z Zakonom o društvih in Slovenskimi računovodskimi standardi.

 

Zveza ne sme deliti svojega premoženja članom, zato je vsaka delitev med člane nična. Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bila ustanovljena.

 

Presežek prihodkov se ugotovi vsako leto z letnim poročilom ter se razporeja in uporablja v skladu s sklepi zbora članov.

 

Presežek odhodkov se pokriva iz presežka prihodkov prejšnjih let ali iz rezerv.

 

Zveza ima svoj transakcijski račun pri pooblaščeni banki.

 

 

 

 

28. člen

Vodenje poslovnih knjig ter posebnosti pravil računovodskega obravnavanja poslovnih dogodkov ureja v skladu s predpisi in računovodskim standardom za društva, pravilnik o finančno materialnem poslovanju, ki ga sprejme upravni odbor na svoji seji.

 

Prihodke in odhodke Zveza razčlenjuje na pridobitno in nepridobitno dejavnost. Če ni mogoče odhodkov in prihodkov pridobitne in nepridobitne dejavnosti ločiti po direktnem spremljanju prihodkov in odhodkov sprejme o tem sodila upravni odbor Zveze.

 

Zveza za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu izdela in sprejme letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju. 

 

V okviru poročila o poslovanju se podajo tudi podatki o realizaciji finančnega načrta obračunih davkov, prispevkov in drugi pomembni podatki.

 

 

8. NAČIN ZAGOTAVLJA JAVNOSTI DELA ZVEZE

 

29. člen

Delo Zveze in njenih organov je javno in v skladu z zakonom.

 

Zveza zagotavlja javnost dela s pravico članov, novinarjev in drugih, ki jih zanima delo zveze, da se udeležujejo sej organov Zveze.

 

Članice in širšo javnost Zveza obvešča:

 • s pošiljanjem vabil in zapisnikov

 • s tiskovnimi konferencami ter z objavami in intervjuji v sredstvih javnega obveščanja

 • s poročanjem o izvrševanju sprejetih programov in finančnih načrtov

 • v strokovnih glasilih in posebnih publikacijah o delu Zveze

 

Predsednik Zveze je pooblaščen za dajanje informacij in odgovoren za javnost dela.

 

9. PRENEHANJE DELOVANJA ZVEZE

 

30. člen

 

Zveza preneha delovati:

 • po zakonu

 • če se število društev v Zvezi zmanjša pod dve

 

V primeru prenehanja delovanja Zveze se vse premoženje prenese na novo društveno organizacijo, ki bo prevzela njene naloge.

 

Neporabljena proračunska sredstva se po poravnavi obveznosti vrnejo proračunu.

 

 

 

 

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

31. člen

Za morebitne spremembe ali dopolnitve tega statuta se lahko poda pobuda 5 % članic, prav tako pa lahko pobudo za spremembe in dopolnitve poda posamezni organ Zveze.

 

Postopek za spremembe in dopolnitve tega statuta je določen v predhodnih členih.

 

32. člen

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije sprejet na redni skupščini 6. 3. 2009.

 

33. člen

Ta statut začne veljati z dnem vpisa v register društva pri pristojnem upravnem organu.

 

 

Lesično, 7. 4. 2016

 

                                                                

 

Predsednik

ZVEZE DRUŠTEV VINOGRADNIKOV IN VINARJEV SLOVENIJE

Alojz Toplišek

______________________________

Kontakt

+386 41 550 366

Sledite nam

RADI IMAMO DOBRO VINO

Gostinca 18, 3261 Lesicno

VINIS